ĐƠN XIN THỌ GIỚI ĐẠI GIỚI ĐÀN CAM LỘ GIÁC ĐẠO

ĐƠN XIN THỌ GIỚI ĐẠI GIỚI ĐÀN CAM LỘ GIÁC ĐẠO

LƯỢC SỬ CỐ HOÀ THƯỢNG THƯỢNG GIÁC HẠ ĐẠO KHAI SƠN CHÙA MINH THÀNH

LƯỢC SỬ CỐ HOÀ THƯỢNG THƯỢNG GIÁC HẠ ĐẠO KHAI SƠN CHÙA MINH THÀNH

Ý Nghĩa Hình Tượng Hộ Pháp Giới Thần Trong Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền – Thích Tâm Mãn

Ý Nghĩa Hình Tượng Hộ Pháp Giới Thần Trong Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền – Thích Tâm Mãn

Phật Giáo Bắc Truyền Và Quan Niệm Người Chưa thọ Đại Giới Có Nên Đọc Tụng Tỳ Kheo Giới Kinh Không? – Thích Tâm Mãn

Phật Giáo Bắc Truyền Và Quan Niệm Người Chưa thọ Đại Giới Có Nên Đọc Tụng Tỳ Kheo Giới Kinh Không? – Thích Tâm Mãn

Học Hạnh Bồ Tát Phát Nguyện Đốt Liều Khi Thọ Giới. – Thích Tâm Mãn

Học Hạnh Bồ Tát Phát Nguyện Đốt Liều Khi Thọ Giới. – Thích Tâm Mãn

Lược Ý Nghi Thức Tuần Chiếu Trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền. – Thích Tâm Mãn

Lược Ý Nghi Thức Tuần Chiếu Trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền. – Thích Tâm Mãn

Lược Ý Nghi Thức Cổ Phật Khất Thực Trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền. – Thích Tâm Mãn

Lược Ý Nghi Thức Cổ Phật Khất Thực Trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền. – Thích Tâm Mãn

Lược Ý Nghi Thức Truyền U Minh Giới Trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền. – Thích Tâm Mãn

Lược Ý Nghi Thức Truyền U Minh Giới Trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền. – Thích Tâm Mãn

Kết Giới Những Nét Chung Và Khác Biệt Của Trai Đàn Với Giới Đàn. – Thích Tâm Mãn

Kết Giới Những Nét Chung Và Khác Biệt Của Trai Đàn Với Giới Đàn. – Thích Tâm Mãn

Lược Ý  “Đắp Y Đội Mão” Trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền – Thích Tâm Mãn

Lược Ý “Đắp Y Đội Mão” Trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền – Thích Tâm Mãn

Lược Ý Nghi Trượng  Lễ Nghinh Thỉnh Giới Sư Trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền – Thích Tâm Mãn

Lược Ý Nghi Trượng Lễ Nghinh Thỉnh Giới Sư Trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền – Thích Tâm Mãn

Giới Đài Nét Đặc Trưng Truyền Thừa Luật Tông Phật Giáo Bắc Truyền – Thích Tâm Mãn

Giới Đài Nét Đặc Trưng Truyền Thừa Luật Tông Phật Giáo Bắc Truyền – Thích Tâm Mãn

Menu